Salaysay, Saysay, Salukoy: Tungo sa Dalumat ng Alamat

CHRISTIAN JIL R. BENITEZ


Abstract

Dinadalumat sa kasalukuyan ang alamat bilang bagay na nagpapasaysay ng panahon nang may kritikal na pagsasalalay sa ekolohiya. Sa pagtalunton sa ilang pag-iisip na kanluranin hinggil sa mito, isinasalin ito bilang alamat, na pinasasaysayan bilang masidhing sandali ng pagsasalaysay, na parating nakikitaon sa kabagayan. Itinutulak ang ekolohikong ugnayan ng alamat at sangkabagayan sa pagpapahalaga sa mga ito bilang ang nagsasalaysay at nagpapasaysay para sa isa’t isa. Sa ganang ito, nilalansag ng alamat ang mga karaniwang pag-uuri ng panahon bilang “banal” (sacred) at “dahay” (profane), para sa halip, magtaya sa isang pagdalumat ng panahon, sa metonimikong kasalukuyan na parating maalamat, at samakatwid, parating nakabaling para sa lalim at materya.

SUMMARY

The Filipino alamat is theorized presently as a thing that considers time in terms of the ecological. In working through key western conceptualizations of myth, i.e. those of Mircea Eliade, Eric Dardell, and Roland Barthes, myth here is rehearsed in the vernacular as the alamat, sensed as an intense instance of narration that is always only made present in its material encounter with alamat and materiality is further intensified in evaluating the reciprocation between narrative act (nagsasalaysay) and sense-making (nagpapasaysay): the alamat, through narration, as creative of the world, and the earth, through contextualized instances of repetition, as creative of the alamat. The alamat thus conceived, is shown to transgress the customary and binary classifications of time as either sacred (banal) or profane (dahay), with a wager made on a phenomenology of time through the metonymic kasalukuyan (“present”) that is always maalamat (“mythic”), and thus always troping toward depth and the material.

Susing-salita: alamat, ekolohiya, panahon, salaysay, salukoy, saysay

Keywords: Filipino myth, ecology, time, narrative, nowness

 

Fulltext:
Size:
245.93 KB
Share on:
Close

How do you find The Cordillera Review's website?

Please enable us to improve the services of our website by leaving your feedback.

  • Terrible

  • Bad

  • Ok

  • Good

  • Great

Leave Feedback